PODMIENKY PRENÁJMU

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Požičanie športového vybavenia je presne definované nájomnou zmluvou, ďalej len „zmluva", ktorá obsahuje zoznam požičaného športového vybavenia, ďalej len „vybavenie", celkovú cenu požičovného, ďalej len „požičovné" a termín požičania určený dátumom požičania a dátumom vrátenia.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

počet dní od dátumu požičania storno poplatok z ceny objednávky
 viac ako 20 dní  0%
 19-1 dní  50%
 v deň požičania  100%

Rezervácia vybavenia sa uskutočňuje iba osobne na pobočkách prenajímateľa alebo cez rezervačný systém na doméne: pozicovna.abl.sk.

E-bike, bežecké, skialpové vybavenie je možné vyzdvihnúť a potrebné vrátiť v deň prenájmu v prevádzkových hodinách.

Požičovné je splatné v deň rezervácie a nájomca sa tým zaväzuje ku všetkým povinnostiam vyplývajúcím z tohoto nájomného poriadku.

Nájomca v zmluve svojím podpisom potvrdí prevzatie vybavenia.

Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené požičaným vybavením, na vlastnom majetku nájomcu ani na hnuteľných i nehnuteľných predmetoch iných osôb. Prenajímateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie nájomcu či jiných osôb po celú dobu požičania

E-bike, bežecké, skialpové vybavenie nie je v rámci zmluvy poistené proti neúmyselnému poškodeniu alebo zničeniu.

Pri strate či odcudzení vybavenia uhradí nájomca v plnej výške cenu určenú prenajímateľom.

V prípade vyzdvihnutia vybavenia po dni požičania nevzniká nájomcovi nárok na vrátenie nevyčerpanej časti požičovného.

Vybavení je nutné vrátit očištěné od nečistot. V opačném případě je nájemci účtován poplatek 300,- Kč.

Pri predčasnom vrátení vybavenia nevzniká nájomcovi nárok na vrátenie nevyčerpanej časti požičovného

Vybavenie je nutné vrátiť očištené od nečistôt. V opačnom prípade je nájomcovi účtovaný poplatok 10€.

V prípade vrátenia vybavenia po dátume vrátenia sa nájomcovi za každý započatý deň predĺženia účtuje poplatok vo výške 70% k dennému nájmu požičaného vybavenia, podľa aktuálneho cenníka požičovne.

Ak nevráti nájomca vybavenie do 10 dní od ukončenia nájmu, bude predmetná záležitosť predložená Policii SR, ako trestný čin krádeže.

Zrušenie rezervácie je možné uskutočniť osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Zrušenie rezervácie podlieha storno poplatkom.

Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmeny v tomto požičovnom poriadku. Platnosť požičovného poriadku je od 01.04.2021. Tento požičovný poriadok upravuje práva a povinnosti medzi nájomcom a prenajímateľom.